Royal Enfield Motorcycle, photographed by Renjith Sasidharan
http://www.medyumburak.com/images//up.gif

Aradığın aşkı bulmak için büyü

Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahi ve billahi ve bismihi, müstedararül ahireti vel ula la gayete lehu vela müteha lehu mafissemavatil ula errahmanu alel arşisteva. Allahu azimü, lalai daimünna mani kahriüla, dairrahmani atilün birizkihi ma’rulün bilutfihi adilun fi hükmihi alimün fi halkihi. Ramürrahamai, alimül ulemai Kadırun alama yeşaü.Sübhanelmelikil hamidi zil,arşilmecidi fa’alün lime yüridü rabbül erbabı ve müses bilbül, esbabi ve razikularzak ve halikul ahlaki ve mukaddirulmakduri ve kahirul makhuri dilun yevmelhaşri venuşiri ila hil aliheti yevmel vakiati rahimün halimün Gafurun
şekurun.Velhamdüllilla semavati ve hüvessemiul alimu kabilüttevbi şekurun halimün el evvelü,el ahirü el zahirü el batinü el daimü ya raziku ya vehhabu ya Sehubül ataya yagfiru ve ya?hu anil haifine Sübhaneke ya la ilahe illa entel kalbihi melikirrahimi.Halikil arşıl azimi vesrulma, budül kesiral ataya şekurun halimün leyse kemisilhi şey?ün ve hüvessemiul alimu. Ve ente ala külli şey?in şehidün yaşudihu ente ta?lemu sirri ve ala niyeti ve ma tuhafiil kulubi ente kulte ve ente asdakul kailine Eduni estecib leküm la taknetu min rahmetillahi Allahümmahfazni min afatilleyli venneharı Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Kabiren la ilahe illallahü rahmenen rahimen la ilahe illallahü habben. La ilahe illallahü hakan. La ilahe illallahü Muhammedün Redu nefsi ve feari ve beşri ve dini ve dünyaya ve ahi mali ve zürriyeti min şerri külli zi şerrin yüzini eünizinnefsi min cemi ma razekanı rabbi mini, minellahi bi ihsanihi ve ehibbai ve ihyani minel mü?minine vel mü?minati billahil aliyyil azimi ve tekabber kitabin encelle evtekabbel bürhanü azherehullahu azze ve celle ve bih. La ilahe illallahü ve izzetillahi ve azzametillahi ve sultanilillahi ve siatillahi ve hükmillahi ve ahvallahi ve ihsanillahi ve Kudretillahi ve enbiyaillahi ve melaiketillah ve kütibillahi ve resulillahi ve ezubullahi min gazabillahi ve ikabillahi ve sehatillahi ve nekalillahi vemin kitabillahi kad sebeka ve min zevali ni?meti ve mucibatin heleketi velfadihati fiddünya vel ahireti ve euzubillahi, izimi minel, ehli velmali velveledi ve inde muayenti melekil mevti aleyhisselamü ve uzübillahil, azim min şerri külli zi şerrin ve min şerri ma ehafu ve ahzeru ve min şerri fesekatil Arabi vel acemi ve min şerrilcinni vel, insi veşşeytani ve min şerri iblise ve cunudi hi ve min şerriselatini ve etbaihim ve min ma yenzilu minessemai ve ma ya?rucu fiha ve min şerri ma yelicu fill?leyli venneharı vema yahluku fiha ve min şerri külli debbetin ente ahizun binasiyetiha inne rabi ala sıratın müstekim. Allahümme inne ahteceb tü bike min şerri külli şey?in halektehu ve ahteris bike minküm ve euzübillahi, aliyyil azimi minelgarakı velhedmi vel fedmi velhi caretivezzeelişili vessayhati vel fetneti bessavaikı ve velcununi ve cemil envailbelai fiddünya vel hireti ve euzu billahil azimi minhül melaiketilmu karrabune velennebiyyü vel murselin vennebiyyu Muhammedün abdüke ve resulüke ve nebiyyüke ve es?elüke hayre Kulillahu la ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu ilahen vahiden ehaden sameden ferden vitren lem yettehiz sehibeten vela veleden. Allahümme inni es?elüke biesmeikellezi la ilahe illa hüver rahnanirrahim mülküssemavati velardı ve hüve ala külli şey?in kadir. Ve haşeat lehul, esvati ve vevlet lehulkulubu ya ağabeydi. Min külli kürbetin veya sahibi fi külli şiddetin. Veya ilahi ve ilahe abani İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube vel esbata ve Musa ve Harun aya şahide Külle res ya Allahümmestecib bihakismi kel azimi. Ve bil hürmeti ibadikes salihine. Ya erhamerrahimine. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala hitayyibinettahirine. Bi rahmetike ya erhamerrahimine. Vel hamdülillahi rabbil, alemine. Amin.

Her gece yatarken okuyunuz.

Eşle muhabbeti arttırmak için büyü

Bu büyü ile istediğiniz insanlar ile en yakın azmanda aradığınız sohbete kavuşacaksınızdır. Etkilidir ki bu büyü istediğiniz insan ile olacaktır muhabbetiniz.

Bir Arabi ayın ilk pazartesi yada Çarşamba günü 41 kara üzüme amenerresulü okunup kor halindeki ateşe atılır. Bu sıradada muhabbeti istenen kişin ismi anne ismiyle beraber zikredilerek kim için yapılıyorsa onu sevmesi tekrar edilir. İstenen kişi nerde olursa olsun aşkından divaneye döner ve yanına gelir.

Sevgilinin aldatmasını önlemek için büyü

Perşembeyi cumaya bağlayan gece niyet ederek 4 defa yasin suresi okunur. Yasin suresının arkasından yıne 4 kere:
Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Okunur.
Defelarca denenmıştır 1 kere okuyun sonuç alamazsanız bır daha kı hafta bır kere daha okuyun.

Sevgiliyi etkilemek için büyü

Erkek veya kadın herhangi bir kimsenin muhabbeti istenirse;ay hayvani burçların birindeyse,hayır sicili istenilen kişinin ismi bir kağıda yazılır.o kağıdın üzerine 1 defa Celcelütiyye ve 11 defada aşağıda ayet okunur.

“Eynema tekünü yeti biküm umlahü camlu innallahe ala kulli şeyin kadirun kaanet illa sayhaten ve hideten falizahüm camitün ledeyna mahsürün”
bu şekilde, okunduktan sonra istenilen kişi ismi ile çağırılır.
operasyon hatasız yapılırsa istenilen kişiye tesir etmiş olursunuz.selametle…

Erkeği etkilemek için büyü

bismillahirrahmanirrahıym
Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya allahü ya allah….

okuduğun kağıdı katlayıp bir gevşenlik içine koy ve boynunda taşı.Ertesi gün tekrar okunacak olursa yine bu kağıda okunacak.

bu dua günde 44 defa okunur. ilk 5 okumakda diyor sevdiğinin aklı seni düşünmeye başlar.10 a geldiğinde beyninde zonklamak olur senin düşüncelerin.20 ye geldiğinde sana karşı anlamsız sevgi besler.sanki acımak gibi gözleri seni düşünür. 44 ü tamamladığında sana aşık olur.Okumayı bırakmayın biryerde karşı koyamaz birden bire aşık olmasına kendide kendisine inanamaz gerekirse üst üste hergün okuyun.

Terk eden sevgiliyi unutmak için büyü

Bir kimse sevdiği bir kimseyi elde etmek için, onu sevdiğinden ayırmaya, sevgilisini unutturmaya çalışır. Sevip sevilmeyen, başkasını seven bir kimseyi kendine çekmenin iki yolu vardır. Biri sevilen kimseye sevdiğini unutturmaktır. İki durum da, iş, sevip de sevilmeyen kimseye düşer.
Seven kimse, sevgilisinin başkasını sevdiğini, bundan dolayı kendisine yüzvermediğini görürse cinciye gider, durumunu anlatır. Cinci ikisinin de yıldızına, burcuna bakar, cinleri çağırır. Bu cinler iki türlüdür. Kimi ara bozucu, kimi iyilik edici türdendir. İyilik cinleri, cinci tarafından, kendisini seven erkeğe bağlamakla görevlendirilir. Kötülük cinleri de onu, sevdiği erkekten soğutmayı üzerlerine alırlar. Cinci yan yana iki daire çizer. Birinin ortasına erkeğin, ötekininkine kızın adını yazar. İki dairenin ortasından bir çizgi çekerek adları birleştirir. Kızın adının yazıldığı dairenin biraz uzağına bir daire daha çizer, onun ortasına da kızın sevdiği erkeğin adını yazar. O dairenin ortasından kızın adının yazıldığı dairenin ortasına bir çizgi uzatır. Çizginin uçlarına birer ayrılık belirtisi olan ‘’<’’ işaretini koyar. Bu işaretler birbirinde karşıt biçimde çizildiğinden iki sevgili arasındaki ayrılığı gösterir. Yan yana duran iki dairenin içine, adların çevresine yedişer ‘’v’’ harfi yazar. Bu harf Arapça kavuşma anlamına gelen ‘’vasl’’ sözünün baş harfi olan vav’dır. Biraz uzakta duran dairenin içindeki erkeğin adının çevresine de yedi ‘’f’’ harfi yazar. Bu da Arapça ayrılık anlamını içeren ‘’firak’’ sözünün baş harfidir. Cinci bunları yazdıktan sonrai kırk bir kez elfirak söyleyip yan yana duran dairelere üfler. Üç rekat tövbe namazı kılar. Tanrıya yakarır, sonra cin suresini okur, çevresine üfler. Kağıdı dokuza katlayıp bir dörtgem biçimine sokar. Yedi kat muşambaya, muşambayı üç kat siyah beze sarar, yirmi sekiz dikişle diker. Her dikişte el firak ya cin el vasl ya cin deyip muskaya üfler. Muska, bittikten sonra, cinciye başvurana verilir. Bir kimse, muskayı bir gece, yatsıdan sonra, kızın sevdiği erkeğin geçitği yere yada evin kapısının üztüne gizler. Kız da üzeirnden yedi kez geçince oradan da alıp kendi evinin giriş kapısının üstüne koyar, yedi kez geçince oradan da alır herkesin geçtiği bir yere saklar. En geç kırk gün içinde dileği yerine gelir. İstenen sonuca varılınca muska konulduğu son yerden alınıri bir Cuma gecesi yatsıdan sonra üç rekat tövbe namazı kılınıp yakılır.

Dargınları barıştıran büyü

Birbirini sevmeyen,aralarında geçimsizlik ya da ayrılık bulunun kar – kocanın barışması için , aşağıda yazacağım Nisa Suresinin mübarek ayetlerini tam bir taharet ve inançla misk ve safran mürekkebiyle temiz bir kağıda yazıp niyet ederek üzerinde taşıyan kimse,Allah ın izni ile sevdiğine kavuşur,barışırlar.
وان خفتم شقاق بينهما فابعثو ا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلا حا يو فق الله بينهما يصلح لكم اعمالكم سيهد يهم ويصلح بالهم ان امرأة خفت من بعلها نشوزاً او اعرا ظاً فلا جتاح عليهما ان يصلحا والصلح خير عسى الله ان يجعل بينكم والذ ين عاديتم منهم مودد

Geçimsiz eşi yola getiren büyü

Eğer dargın ve gecimsiz olan kişi eşiniz kardeşiniz evladınız ve ya yakınınızda birisi ise muhabbet için KAARİASURESİNİ matlubun üzerine 41 defa okunup nefes edilir aynı sure ayrıca bir bardak suya yada yenilecek taam üzerine 70 defa okunup nefes edilerek yedirilirse veya icirilirse sevgi ve muhabbet artar kavga ve gürültü kalkar vesselam

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

. El kariah
2. Mel kariah
3. Ve ma edrake mel kariah
4. Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
5. Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6. Fe emma men sekulet mevazınüh
7. Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
8. Ve emma men haffet mevazınüh
9. Fe ümmühu havıyeh
10. Ve ma edrake mahiyeh.
11. Narun hamiyeh

Kocasından zarar gören eşler için büyü

Sıkıntısız insan olmaz ama aşağıda vereceğim duayı yazıp yatağınızın başına asın. Ben dolabım karşımda olduğu için oraya astım her sabah kalktığımda ve her akşam yatarken okuyorum. Unutma gibi bir durumum da oluyor. Bu dua sizi üzen size rahatsızlık veren kişilerden koruduğu gibi gün içerisinde de her türlü felaketten korur. Tabii ki her dua da olduğu gibi pozitif enerji ile.

“Bismilâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün filerdı ve lâ fis semâî ve hüves semiy’ul aliym”

Peygamber efendimiz (s.a.v) bu dua için ”her gün sabah ve akşam 7 (yedi) defa okunursa canınız,malınız,eviniz güvende olur” demiş. Kolay gelsin.

En etikili işe yarayan büyüler burada.Kime hangi büyüyü yaparsanız tutacaktır.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.