Erkek Arkadaşımın Bana Evlenme Teklif Etmesi için Büyü

Evli olduğu halde gönlünü bir başka erkeğe kaptıran ancak bazı bazı ahlaksal nedenlerden dolayı erkeğe açılamayan ya da bu durumdan erkeğin hiç haberi olmaması halınde erkeğin aklını evliliği sarsmadan çekebilmek için:
Kadının başından alınacak bir tutam saç üçe bölündükten sonra üç gece yatsı namazından sonra olmak üzere sırasıyla bal mumuna batırılarak donmasına yakın avuç içinde erkeğin ismi zikredilerek3 ayrı bilya haline getirilir.ilk Cuma yatsı nazmından sonraerkeğin adı 100 kere zikredilerek ya şafi diye mırıldanır.
Ardan üç gün geçtikten sonra bu bilyalar erkeğin evi bir üçgenin içinde kalacak şekilde dışarıda bir yere gömülür.ve üç gün beklenir.sürenin bitiminde gece yarısı kadın erkeğin kapısının önüne küçük abdestini yapar.

Eşimin Benden Kendi İsteği ile Boşanması için Büyü

KEZALİKE ZEVVECNAHÜM BİHURİN IYN … defa Her gün
* Normal bir mendil büyüklüğünde ipekli kırmızı bir kumaş parçası ve ya kullanılmamış kırmızı ipek bir mendil. Bu kırmızı mendil veya ipek kumaşa, Nahl suresi 72. ayeti herhangi bir kalemle yazılacak ve üzerine aynı ayet … defa okunacak.
Başlamadan önce gusül abdesti alınacak. Hiç kullanılmamış iç çamaşırı giyilecek ve İki rekât Allah rızası için namaz kılınacak. Namazdan sonra, bizim için hayırlı olacak bir eş bulmak, hayırlısıyla mutlu bir evlilik yapıp hayırlı bir yuva kurmak niyeti ile niyetlenip 4356 kez Ya Allah ismi şerifiyle okumaya başlanacak. Her yüze geldiğimizde Nahl suresi 72. ayeti … defa okunacak. Okurken içine ayet yazılan kırmızı pek mendil veya kumaş parçası kalbin üzerine konacak. Okuma sırasında ve daha sonra iki göğüs arasında duracak. Evlilik gerçekleşene kadar durması hayırlıdır.
Nahl suresi 72. ayeti :
Bismillahirrahmanirrahim.
Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacen ve ceale leküm min ezvaciküm benine ve hafedeten ve rezakaküm minet tayyibat.

Kocamın Bana Bağlanması için Büyü Yapmak

İnsan; düşünmek, inanmak daha da önemlisi sevmek için dünyaya gelmiştir. Sevmek insana verilen en güzel nimettir. Sevgi yücedir yüceliğini yaşatabilen de gerçek mutluluğu bulandır. Sevmek tek taraflı ise daha yücedir seven için. Bir o kadar da acı. Mutsuz eder insanı, sadece hayal kurmakla mutlu olursun ama o da sana hayal gelir. Hayal etmek güzeldir ve hayaller gerçek olabilir. Mesela bu hayaliniz. Sevdiğinizin de sizi sevdiği o hayal. Gerçekleştirmek için bizimle iletişime geçiniz.

Kızımın Kocasının Yanına Dönmesi için Büyü

Aşağıda yazılı ayet, kerimeyi yeni ve temiz bir tabağa yazıo zemzemle bulunmazsa yağmur suyu ile silip un ilavesi ile hamur yaparak çörek yapılır.Bu çörek dörde bölünür.3 bölüğü fakirlere verilir 1 bölüğü geri gelmesi istenilen kişiye yedirilir.Bu işlem nadiren 3 defaya kadar tekrarlanır.

yazılacak ayetler:

hurrimet aleykümül metetü ved demü ve lahmül hınzîri ve ma ühille ğayrillahi bihi vel münhanikatü vel mevkûzatü vel müteraddiyetü ven natıyhatü ve ma ekeles seb’u illa ma zekkeytüm ve ma zübiha nüsubi ve en testaksimû bil ezlam zaliküm fısk el yevme yeissellezîne keferû min dîniküm fe la taşhevküm vahşevnî el yevme ekmeltü leküm dîneküm ve

Eşimin Ailesine Dil Bağlama Büyüsü Yaptırmak İstiyorum

Ayrılan veya herhangi bir sebepten ötürü terk edilen kişinin yapması gereken işlemler arasındadır. Geri dönrümek konusunda etkilidir. Ayrıca .. veya .. gece geç saatlerde … kere suretül karia’yı okumaya devam ederse dilediği kimseyi celb ve tesir eder. Kerimesi aşağıdadır:
BismillâhirrahmânirrahÎym
Elkaâri’ atü melkaâri ‘a ve mâ edrâke melkaâri’a yevme yekûnünnâsü kelferâşil mebsûsi ve tekûnülcibâlü kel’ ıhnilmenfûş fe’ emmâ men sekulet mevâziynühü fe hüve fiy ıyşetin râdıye ve emmâ men haffet mevâziynühü feümmühü hâviye ve mâ edrâke mâhiyeh nârün hamiye.Amin

Senden Ayrılıp Başka Bir İlişki Kuran Eski Sevgilinin Ayrılması için Büyü

Bismillâhirrahmânirrahıym Ve beşşiril mü’mînînellezîne izâ esâbethüm müsıybetün kâlû innâ lillâhi ve innâ ıleyhı râciûn Ülâike aleyhim salevâtün min rabbihim ve rahmetün ve ülâike hümül mühtedûn Ellezîne kâle lehümün nâsü innen nâse kad cemeû leküm fahşevhüm fezâdehüm îmanen ve kâlû hasbünellâhü ve nı’mel vekiyl (19) Fenkalebû bı nimetin minellâhi ve fadlin lem yemseshüm sûün vettebeû rıdvânellâh vallâhü zû fadlin azıym Ve eyyûbe iz nâdâ
rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamür râhımiyn Festecebnâ lehû fe keşefnâ mâ bihî min durrin ve âteynâhü ehlehû ve mislehüm meahüm rahmetcn min ındinâ ve zikrâ lil âbidîn Ve zen nûni iz zehebe muğâdıben fe zanne en len nakdira aleyhi fe nâdâ fiz zulümâti en lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimiyn Festecebnâ lehû ve necceynâhu minel ğammi ve kezâlike nüncil mü’minîn Fe se tezkürûne mâ ekûlü leküm ve üfevvidu emrî ilallâh innellâhe basıyrun bil ıbâd Fe vekâhüllâhü seyyiâti mâ mekerû ve hâka bi âli fir’avne sûel azâb Sübhâne rabbike rabbil izzeti amma yasıfun Ve selâmün alel mürseliyn Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn

En etikili işe yarayan büyüler burada.Kime hangi büyüyü yaparsanız tutacaktır.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.